Preliminaire definities

‘Aansprakelijkheid’

Mogelijke schade zoals ontstaan uit deze Voorwaarden. Dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

‘Bedenktijd’

De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

‘Betaling’

De wijze van betaling zoals overeengekomen op het bestelformulier.

‘BTW’

Belasting over de Toegevoegde Waarde. Zie de artt. 1 – 3bis BTW-wet.

‘Business – Onderneming’

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen. Art. I.1.1° WER

Consumer – Consument’

Een consument zoals bedoeld wordt in het Wetboek van Economisch Recht. Art. I.1.2° WER. Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit vallen.Hierna ook ‘Koper’ genoemd.

‘Coupon’

Promotionele reclame / acties vanwege Mokafina NV.

‘Dag’

Kalenderdag

‘Data Leakage’

Het per ongeluk verspreiden van persoonlijke gegevens ten gevolge van het sluiten van deze Voorwaarden.

‘Diensten’

Elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of in uitvoering van haar statutaire doel. Art. I.1.5° WER

‘Herroepingsrecht’

Het recht van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de (e-)overeenkomst op afstand.‘Klant’De partij dewelke vanop afstand een Overeenkomst sluit met Mokafina NV.‘Ongeluk’Buiten de opzettelijk wil van Mokafina NV.

‘Voorwaarden’

De verbintenissen zoals overeengekomen in dit document.

‘Partijen’

De Partijen bij deze Voorwaarden.

‘Personal’

Verwijst naar de relatie Business 2 Consumer (B2C). Voorwaarden tussen een bedrijf en een consument.

Naam Onderneming: Mokafina Naamloze Vennootschap

Ondernemingsnummer: 0443.804.001
Handelend onder de namen: Mokafina NV en www.mokafina.be/shop
Vestigingsadres: Simon De Heuvellaan 2
2110 Wijnegem
België

Telefoonnummer: 03 353 10 80
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 uur tot 17:00 uur.
E-mailadres: info@mokafina.be
NACEBEL code: rsz 2008 10.830
Verwerking van koffie en thee.
BTW 2008 46.370 – Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen.

Artikel 1

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod gedaan vanwege de Verkoper aan de Klant. Alsook zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing op elke Overeenkomst vanop afstand gesloten tussen Mokafina NV en de Consument, Onderneming of andere.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn ten alle tijden beschikbaar voor de Klant. Indien de Klant inzage vraagt zal Mokafina NV deze zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de Klant.

1.3 Indien er een Overeenkomst op afstand wordt afgesloten kan Mokafina NV deze gebruiksvoorwaarden in elektronische vorm ter beschikking stellen. Zoals (maar niet beperkt tot) mail of publicatie op de website.

1.4 Mokafina nv verbindt zich ertoe de goederen zoals gevraagd door de Klant te leveren.

1.5 Mokafina nv vrijwaart de Klant voor uitwinning.

1.6 Mokafina nv verzekert een daadwerkelijke Levering van de bestelde goederen.

1.7 Mokafina nv is enkel gebonden om de goederen te leveren dewelke vermeld werden in de bestelbon.

1.8 Ieder begin van uitvoering van de bestelling geldt als een aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden zoals omschreven in dit document en /op de website van Mokafina nv.

1.9 Iedere afwijking van de algemene voorwaarden van Mokafina nv wordt schriftelijk door de Koper aanvaard.

1.10 Desalniettemin kan de Klant zich in het geval van toepasselijkheid van specifieke product- en/of dienstenvoorwaarden beroepen op de voor hem/haar meest gunstige.

 

Artikel 2

2.1 De goederen worden geleverd conform de wensen van de Klant zoals uitgedrukt op het (elektronische) bestelformulier. Hierop worden zij zo specifiek mogelijk omschreven.

2.2 In het geval van een elektronische bestelling op afstand bevestigt Mokafina NV  de bestelling steeds via elektronische weg.

2.3 Mokafina nv geeft een schatting van datum van Levering. Geenszins is Mokafina nv door deze schatting gebonden.

2.4 Mokafina nv behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan te brengen aan het design van de gevraagde verpakking.

2.5 Mokafina nv behoudt zich het recht voor om de formulering van acties op elk moment aan te passen.

2.6 Mokafina nv behoudt zich het recht voor om zelfs na betaling door de Klant (conform artikel 4) een Levering te weigeren. In dit geval heeft de Klant recht op een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. Dit zonder bijkomende schadevergoeding.

2.7 Prijzen gehanteerd bij vorige klanten vormen geen garantie op gelijkaardige kortingen en / of voorwaarden bij nieuwe klanten.

2.8 Men kan coupons in verband met acties nooit inruilen tegen geld.

2.9 Indien de Consument kiest voor een duurdere levermethode dan de standaard methode zal de meer kost ten laste van de Consument vallen.

Artikel 3

3.1 Mokafina nv levert het goed conform de modaliteiten zoals bepaald werd in het bestelformulier (hierna: Levering).

3.2 Ingeval van laattijdige levering is er geen schadevergoeding vanwege Mokafina nv verschuldigd dan voor een geldige ingebrekestelling en een wachttermijn van 14 werkdagen.

3.3 Desalniettemin zijn bedongen termijnen enkel indicatief en kunnen zij geen recht op schadevergoeding doen ontstaan tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk opmerking van werd gemaakt.

3.4 In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden is geen schadevergoeding verschuldigd. Mokafina nv dient de Klant hiervan op schriftelijke wijze in kennis te stellen.

3.4 Indien de vertraging van de Levering niet te wijten is aan overmacht of onvoorziene omstandigheden dient de Klant rekening te houden met artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

3.5 In het geval van eventuele onvoorziene extra kosten met betrekking tot de Levering zullen deze ten koste vallen van de Klant.

3.6 De Klant dient ervoor te zorgen dat Mokafina nv de goederen op een normale manier kan leveren (lees: niet beletten), dit op de overeengekomen plaats, het overeengekomen tijdstip en volgens de modaliteiten zoals bepaald werd in het bestelformulier. Indien niet voldaan werd aan deze voorwaarden vallen alle kosten, zoals wachttijden, ten kosten van de Klant.

3.7 Eventuele klachten met betrekking tot de levering van diensten dienen, op straffe van verval, uiterlijk binnen 5 werkdagen ter kennis worden gebracht van Mokafina nv. De Vervaltermijn gaat in de werkdag na de aanbieding van de goederen door de pakketbezorgingsdienst.

3.8 Het tekenen van het leveringsformulier geldt als onweerlegbaar bewijs dat de vermelde prestaties effectief geleverd werden.

3.9 Na het tekenen van een bestelbon heeft de klant 7 dagen de tijd om zich te bedenken. Daarna is de Voorwaarden gesloten en kan men geen aanspraak meer maken op een terugbetaling.

3.10 Mokafina NV deelt steeds op voldoende duidelijke en begrijpbare wijze het volgende mee:
– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Consument met zijn/haar bemerkingen/klachten terecht kan.
– de specifieke voorwaarden waarbinnen de Consument zijn/haar herroepingsrecht kan uitoefenen.
– de welbepaalde garanties en dienst-na-verkoop.

3.11 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zoals een zorgvuldig en voorzichtig huisvader met de producten omgaan. In geen geval zal de consument schade toebrengen aan de producten. Hierbij dient te worden verstaan dat de Consument het product zal dienen te behandelen zoals een andere Consument dit zou doen in een fysieke winkel.

3.12 Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht brengt hij/zij Mokafina NV hiervan onverwijld op de hoogte.

3.13 Zij stuurt de producten ten laatste 14 dagen na ontvangst terug naar Mokafina NV op het adres:

3.14 De Consument zendt het product met de originele verpakking terug naar het opgegeven adres.

3.15 Mokafina NV zorgt ten laatste 14 dagen na ontvangst van de retourzending voor een terugbetaling van het gestorte bedrag op het rekeningnummer wat de Consument zal opgeven. In elk geval zal Mokafina NV de terugbetaling verrichten volgens hetzelfde betaalmiddel dewelke de Consument heeft gebruikt. De terugbetaling geschiedt volledig op kosten van Mokafina NV.

Artikel 4

4.1 De Betaling zal geschieden zoals overeengekomen op het bestelformulier.

4.2 Betaling zal direct plaatsvinden, na de bestelling van het goed, en /of de dienst en dus het Voorwerp van deze Voorwaarden.

4.3 Mokafina nv ontvangt enkel Bancontact of Creditcards (Master Card, American Express, Visa) als geldige betaling voor het geleverde goed en/of de geleverde dienst.

4.4 In het geval van opeenvolgende leveringen vanwege de Verkoper behoudt de Verkoper zich het recht voor om 100 % van de bedragen van opeenvolgende prestaties te innen als waarborg voor de betaling van de aangegane verbintenissen.

Artikel 5

5.1 In het geval van betwistingen omtrent deze Voorwaarden zijn enkel de Belgische gerechten bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

5.2 De partijen bij deze Voorwaarden zullen eerst alle mogelijke maatregelen nemen om gerezen geschillen met behulp van bemiddeling in der minne te regelen alvorens beroep te doen op de Rechtbanken en Hoven van de Belgische Staat.

5.3 Het Belgische Recht is van toepassing op Voorwaarden met betrekking tot Mokafina NV.

Artikel 6

6.1 De facturen zijn te betalen binnen een termijn van 30 dagen. In geval de Klant in gebreke is te betalen of indien de Klant laattijdig betaald zal van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan de interestvoet, zoals vastgesteld in het kader van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. Dit bedrag wordt vermeerderd met een forfaitair schadebedrag van 10% op het desbetreffende facturatiebedrag en dit met een minimum van 60 EURO.

6.2 Bij opeenvolgende prestaties (zoals omschreven in artikel 4.4) behoudt Mokafina nv zich het recht voor, in geval van niet-betaling, zonder voorafgaande verwittiging de bedongen prestaties op te schorten tot de Klant voldaan heeft aan de betalingsverplichting. Eventuele schade voorvloeiende uit deze staking vanwege Mokafina nv valt geheel ten laste van de Klant.

6.3 Iedere niet-tijdige of gehele wanbetaling maakt alle reeds verstuurde facturen integraal opeisbaar en zal iedere bedongen korting ten voordele van de Klant doen vervallen.

6.4 Eventuele protesten vanwege de Klant laten de betalingsverplichting niet ophouden te bestaan.

6.5 Zoals bepaald in artikel 3.3 zijn onze leveringstermijnen louter indicatief en laten zij bij overschrijding nooit enig recht op schadevergoeding ontstaan.

Artikel 7

7.1 De door Mokafina nv opgegeven prijzen zijn inclusief belasting en kosten, met uitzondering van de BTW. Zij gelden slechts ten belope van inlichting. Voorts zijn zij gebaseerd op de thans geledende uurlonen en aankoopprijzen van materialen, en kunnen in dezelfde verhouding aangepast worden ingeval van wijziging van de omstandigheden met een maximum van 20%. De bewijslast van de prijsstijging ligt bij Mokafina nv.

Artikel 8

8.1 Op deze Voorwaarden zijn de regels van het Belgische gemeen verbintenissenrecht van toepassing, met uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag.

8.2 Op al de transacties vanwege Mokafina nv zijn diens algemene voorwaarden van toepassing. Hiervan kan enkel afgeweken worden middels uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partijen.

8.3 Indien een bestelling telefonisch of online (per formulier) wordt doorgegeven en door Mokafina nv werd aangenomen kan deze opname of dit formulier als bewijs gelden.

Artikel 9

9.1 Inzake eventuele gebreken is artikel 1648 BW van toepassing voor de verborgen gebreken. De ‘korte termijn’ zoals bepaald in dit artikel dient geïnterpreteerd te worden als 5 werkdagen na aanvaarding van de Levering.

9.2 Eventuele protesten inzake de Levering dienen schriftelijk te geschieden binnen uiterlijk 14 werkdagen, en dit op straffe van verval.

Artikel 10

10.1 Partijen bevestigen dat hun definitieve Voorwaarden volledig vervat ligt in het door hen beiden ondertekende document, deze Voorwaarden vervangt alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke besprekingen, voorstellen of onderhandelingen. Eventuele latere wijzigingen dienen schriftelijk te gebeuren en dienen door beide partijen schriftelijk ondertekend en bevestigd te worden.

Artikel 11

11.1 De offertes vanwege de Verkoper zijn slechts gedurende 30 werkdagen geldig.

11.2 Deze offertes zijn vrijblijvend en kunnen de ondernemingen van de Verkoper niet binden nadat ze door de Klant zijn ondertekend en door de Verkoper zijn bevestigd.

Artikel 12

12.1 De desbetreffende Coupons blijven eigendom van Mokafina nv ongeacht of de Klant heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting. Zij zullen echter slechts verdeeld worden na betaling door de Klant. De Klant betaalt voor een plaats en specifieke informatie op de Coupon  alsook voor de verspreiding hiervan door Mokafina nv.

12.2 De som betreft alle openstaande bedragen, eventueel vermeerderd met een forfaitaire som en iedere mogelijk interest.

12.3 Mokafina nv behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen aan het goed in geval de omstandigheid zoals omschreven in artikel 13.1 zich voortdoet.

Artikel 13

13.1 Mokafina nv is slechts aansprakelijk in het geval van bewezen bedrog of zware tekortkoming door Mokafina nv zelf of indien één van de aangestelden aan één van essentiële verplichtingen van de Voorwaarden heeft verzaakt.

13.2 Indien de aansprakelijkheid van Mokafina nv vaststaat zal zij slechts gehouden zijn tot het bedrag waarvoor zij gedekt is bij haar verzekeraar.

13.3  Mokafina nv is niet aansprakelijk voor schade aan derden ten aanzien van deze Voorwaarden en dient de Klant aldus niet te vrijwaren voor deze schade.

13.4 In het geval van ‘Data Leakage’ kan Mokafina nv geen enkel verwijt gemaakt worden van zodra de website in ontvangst werd genomen door de Klant. Hiervoor zal Mokafina nv geen enkele vorm van aansprakelijkheid treffen.

Artikel 14

14.1 Mokafina nv niet aansprakelijk gesteld worden indien deze in de onmogelijkheid verkeert om de Voorwaarden verder uit te voeren, zoals, en niet beperkt tot, overmacht, staking, lock out, oproer, mobilisatie, brand, (ernstige) ziekte, natuurrampen, overstroming, overheidsmaatregelen, faillissement van de leverancier van Mokafina nv, gewapende overval en (technische) defecten in de productieketen van Mokafina nv.

14.2 Mokafina nv behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien in het geval van faillissement en/of kennelijk onvermogen, of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de Klant. In dit geval kan Mokafina nv niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 15

15.1 Mokafina nv is niet verantwoordelijk voor het sluikstorten van Mokafina producten.

Artikel 16

16.1 De nietigheid van één of meerdere van de clausules van deze Voorwaarden brengt niet de nietigheid van de gehele Voorwaarden teweeg.

16.2 De Partijen verbinden zich ertoe eventuele nietige clausules te vervangen door een rechtsgeldige clausule en dit schriftelijk te bevestigen.

16.3 Deze nieuwe rechtsgeldige clausules zullen opgesteld worden conform de oorspronkelijke bedoelingen van de Partijen en hier zo dicht mogelijk bij aan te sluiten.