Privacyverklaring

1 – Algemeen

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt met het oog op de gebruiksprofilering, communicatie vanuit het bedrijf met het cliënteel en het verbeteren van de dienstverlening.

De klant heeft steeds het recht om kosteloos de aanpassing of verwijdering van zijn gegevens te vragen. De klant dient Mokafina hiervan op de hoogte te brengen via e-mailadres info@mokafina.be

Mokafina geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de klant. In dat geval zal Mokafina communiceren over de derde en diens doeleinden.

Voor Mokafina is respect voor uw privacy een basiswaarde. Wij zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de nodige vakkundigheid en voorzichtigheid behandeld worden. Hier onderstaand geven wij een opsomming wat er in bepaalde concrete gevallen zoal met uw gegevens zal gebeuren.

Wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Een persoonsgegeven heeft betrekking op iedere vorm van informatie wat de persoonlijke identificatie van een bepaalde gebruiker mogelijk maakt. Dit is zeer ruim. Het kan betrekking hebben op de naam van een individu, diens telefoonnummer, adres, Facebook profiel etc.

Wetsconformiteit wordt in het bijzonder bij Mokafina hoog in het vaandel gedragen. Wij engageren ons om op onderstaande punten bijzondere aandacht te besteden aan de naleving ervan.

Specifieke wetgeving met betrekking tot de ontwikkeling van online portalen, e-commerce en websites. 

Verdere informatie kan (voor het Belgische grondgebied) gevonden worden op www.privacycommission.be.

Indien een klant een profiel aanmaakt op onze website kan deze zijn/haar eigen privacy instellingen beheren onder het tabblad “mijn account”. Zo bent u steeds geïnformeerd over wat er nu zichtbaar is in de publieke ruimte.

 

Ter verduidelijking wordt in deze Privacyverklaring verwezen naar Mokafina onder de benaming “Het Bedrijf”.

 

2 – Verwerking van persoonsgegevens.

 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven op basis waarvan men een natuurlijke persoon kan identificeren (zie hiervoor ook de privacywet). Op het eerste zicht denkt men hierbij aan de naam. Maar ook een telefoonnummer, een nummerplaat of een foto vallen onder deze categorie.

De verwerking van deze gegevens heeft betrekking op de opslag, het veranderen, het gebruik en de weergave van deze gegevens.

 

Welke persoonsgegevens vraagt Mokafina op?

 • Je voor- en achternaam

Dit is om uw bestelling aan de juiste persoon af te leveren.

 • Adres en gemeente/stad

Dit is ook belangrijk om de bestelling aan de juiste persoon af te kunnen leveren.

 • Telefoonnummer (vaste lijn of mobiel)

Dit is om eventuele informatie over uw bestelling telefonisch te kunnen meedelen.

 • Betaalgegevens (elektronische betaalmiddelen)

De gegevens worden enkel via een goed versleutelde verbinding naar de bank verzonden. Hierna krijgen wij een bevestiging of de betaling met betrekking tot jouw bestelling ook effectief gelukt is. Wij slaan je gegevens niet op. 

 • IP-adres

Mokafina herkent haar klanten door middel van hun unieke IP adres. Zo kunnen wij je favoriete koffiesoorten bijhouden en je nog beter en gerichter advies verlenen.

 • E-mailadres

Bij elke bestelling verzenden wij een bevestiging per e-mail. Alsook de factuur met betrekking tot jouw bestelling wordt per e-mail verzonden.

Nieuwsbrieven en promotieberichten krijg je enkel van Mokafina wanneer je Mokafina daartoe de toestemming verleent.

 

3 – Website Log – in.

De log-in gegevens voor onze website worden bewaard op een beveiligde server conform de gangbare veiligheidsnormen van de markt. Deze gegevens worden in geen geval met derden gedeeld en dienen louter om u in staat te stellen uw profiel te beheren en te communiceren met Mokafina.

 

4 – Formulieren met betrekking tot wedstrijden.

Mokafina kan uw gegevens gebruiken om tot loting voor wedstrijd over te gaan. Deze loting gebeurt intern waarbij wij de winnaar van de eventuele wedstrijd publiek bekend maken nadat wij u hierover (per e-mail of telefoon) hebben ingelicht. Om te kunnen winnen is het noodzakelijk dat wij uw identificatiegegevens (naam van het bedrijf/onderneming) publiek bekendmaken. Dit teneinde aan de deelnemers de legitimiteit van onze wedstrijd te garanderen.

 

5 – E – commerce (gsm en e-mail).

Mokafina maakt voor haar diensten gebruik van E-Commerce. Het Bedrijf werkt met een geautomatiseerd systeem waarbij klanten hun gegevens doorsturen naar het Bedrijf waarna Mokafina aan de slag kan om een offerte op te stellen. Hierbij trachten wij in overeenstemming te zijn met de bepalingen uit boek X van het Wetboek van Economisch Recht voor het Belgische Grondgebied.

 

6 – Vermoeden van toestemming (met deze privacy verklaring) bij het aangaan van een contract met Mokafina.

Wanneer klanten een overeenkomst aangaan met Mokafina gaat het Bedrijf ervan uit dat de klant stilzwijgend heeft ingestemd met bepalingen in deze overeenkomst. In onze standaardovereenkomsten wordt er ook expliciet verwezen naar deze bepaling.

 

7 – Marketing (verzet tegen gecontacteerd worden) (Beperkingen voor Mokafina (bv geen info ivm minderjarigen).

 • Verzet tegen directe marketing
 • Persoonlijke verklaring op het kantoor
 • Via het online profiel
 • Telefonisch
 • Per e-mail duidelijk en expliciet aangeven dat u in de toekomst niet langer wenst gecontacteerd te worden voor commerciële doeleinden door Mokafina.
 • Wanneer Mokafina uw bedrijf of u persoonlijk opbelt duidelijk en expliciet aangeven dat u dit in de toekomst niet langer wenst.

 

 8 – Legitieme belangen binnen Mokafina. Het Bedrijf kan inzake onderstaande onderwerpen (intern) gebruik maken van uw identificatie gegevens om de desbetreffende onderwerpen te optimaliseren:

 • Studies, statistieken
 • Bewijs (archivering)
 • Efficiëntieverhoging
 • Veiligheid
 • Rapportering
 • Procesoptimalisatie

 

9 – Beveiliging van uw gegevens en bedrijfsconfidentialiteit.

 • Men kan ook zelf trachten de eigen (persoons)gegevens te beschermen.
  E-mails via een externe provider (hotmail, gmail, pandora etc) kunnen onderschept worden. Gelieve hiermee rekening te houden. Zeker in het geval van verkeer via mobile apparaten (smartphones, tablets etc) kan het zijn dat (cyber)criminelen uw gegevens onderscheppen. Mokafina kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid treffen.
 • Mokafina tracht inzake haar beveiliging naar de gebruikelijke marktstandaard te streven.
 • Mokafina is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit omstandigheden die zich voordoen desondanks het aanhouden van de gebruikelijke marktstandaard inzake beveiliging door Mokafina.
 • Enkel gemachtigde personen, voorzien van geaccrediteerde log-in gegevens, kunnen toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens van de klant. Mokafina zorgt ervoor dat haar servers, lokalen en archieven op passende wijze beschermd worden.
 • Mokafina houdt persoonsgegevens van klanten bij voor een periode van maximaal 10 jaar.

 

10 – Tenslotte: eventuele extra vragen.

 

Hiervoor verwijzen we u graag naar info@mokafina.be